Suomen-Asennus-ja-Teollisuuspalvelut-Oy

Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Päivitetty 6.3.2024

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Asennus- ja Teollisuuspalvelut Oy (2061218-6)
Savipajakatu 10, 28610 Pori 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mascha Fellermayer
Hallintopäällikkö
etunimi.sukunimi@asennuspalvelut.fi

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • henkilön suostumus
 • sopimus
 • lakisääteinen velvoite
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito sekä rekrytointi.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Yritys/organisaatio
 • Asema yrityksessä/organisaatiossa
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Laskutustiedot
 • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot


Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen
jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi tuntemistietojasi säilytetään
viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään
pääsääntöisesti kuusi kuukautta tietojen keräämisestä. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon
säilyttämisessä.

Työnhakijarekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Työhistoria
 • Koulutustiedot


Työnhakijarekisterin tietoja säilytetään lähtökohtaisesti 12 kuukautta hakemuksen tallentamishetkestä.
Tietyissä tapauksissa henkilötietoja voidaan säilyttää kauemmin. Näissä tapauksissa henkilöltä kuitenkin
pyydetään erillinen suostumus pidempiaikaiseen säilytykseen.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään
oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen
keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten
evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa
tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista
lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä tietoja käytetä suoramarkkinointiin.
Rekisterinpitäjä saattaa kuitenkin käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia ja näin
ollen tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjä kuitenkin
varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan
esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja
edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
("oikeus tulla unohdetuksi"). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta tarpeen mukaan
esim. lainsäädännön muuttumisen myötä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan selosteen päivitettyä
versiota julkaistaessa.